74K CPU 128MB 5xLAN 5xGB

MIKRB2011UAS-2HnDIN

74K CPU 128MB 5xLAN 5xGB